E-kontorisse

Menüü

Kodukindlustus

kodukindlustus
Küllap on kodu Sulle kõige tähtsam ja turvalisem koht ja Sa oled kindel, et suudad oma kodu eest hästi hoolt kanda. Ent õnnetus ei pruugi juhtuda Sinu hooletusest – kahju võib tuua ettearvamatu loodusjõud, pahatahtlik võõras või hajameelne naaber.  Kui Sul pole veel oma kodu ja vara kindlustatud, kaalu kindlasti selle vajalikkust. Kodukindlustus aitab õnnetusest kiiresti üle saada ja juhtunu unustada.

ERGO e-kontoris on kodu kindlustamine kiire, mugav ja soodne.

Osta kodukindlustus

Mida hüvitab ERGO kodukindlustus?

ERGO kodukindlustuses on kaks taset. ERGO Midi sobib inimesele, kes soovib ise täpselt valida, mille vastu oma kodu või seal asuvat vara kindlustada. ERGO Maksi sobib inimesele, kes soovib maksimaalset kindlustunnet.

MAKSIMIDI
Kodus toimunud tulekahju
Ajutise elukoha üürikulu
Veeavariikahju
Tormikahju
Üleujutusest tingitud kahju
Vandalismikahju
Murdvargusest tingitud kahju
Muu õnnetusjuhtumi kahju
ERGO Koduabi
Koduse vara kindlustus
Vastutuskindlustus
Laiendatud vastutuskindlustus

  kindlustatud
 
    valikuline

 

Miks on kasulik kindlustada oma kodu ERGOs?

 • Me ei rakenda omavastutust, kui:
  • kindlustatud ehitis on hävinenud üle 50% ulatuses;
  • kindlustusjuhtum on toimunud ainult ehitise klaaspindadega.
 • Ajutise eluasemega seotud kolimis- ja üürimiskulud hüvitame ilma omavastutuseta ning kindlustusjuhtumi toimumise hetkest alates kuni aasta ulatuses.
 • Koos hoone, korteri või korteriomandiga on kindlustatud ka:
  • ehitise välispiiretele kinnitatud videovalvesüsteem, antennid, markiisid ja valgustid;
  • sisseehitatud ahjud, pliidid, kaminad;
  • sisseehitatud side-, TV- ja heliseadmete nõrkvoolujuhtmestik;
  • tulekustutus-, tulekahju- ja valvesignalisatsioonisüsteemid;
  • kohakindlalt paigaldatud mööbel koos integreeritud seadmetega;
  • vannid, dušikabiinid, sanitaarseadmed, ripplaed;
  • sisseehitatud lükand- ja liigenduksed.
 • Koduse vara hüvitame põhimõttel „vana vastu uus“, v.a kunstiteosed (maalid, graafika, skulptuurid), kollektsioonid, ehted, üle kahe aasta vanused mobiiltelefonid, üle kahe aasta vanused fotoseadmed ning üle kahe aasta vanused arvutid ja nendega seotud seadmed. Kõigi nende esemete kindlustusväärtuseks on nende turuväärtus. Kui kindlustusvõtja jätab kindlustusjuhtumi korral esitamata kuni kahe aasta vanuse  seadme soetamise dokumendid, loeme ka nende esemete kindlustusväärtuseks turuväärtuse.
 • Kodukindlustuse aastamakseid saab mugavalt tasuda ühes, kahes, neljas või kaheteistkümnes osas.

Maksimaalse kindlustunde huvides soovitame Sulle ERGO Maksi kodukindlustust, mis hõlmab peale eeltoodu veel järgmisi kaitseid.

 • Kindlustatud kodusele varale, mis on mõeldud kasutamiseks ka välitingimustes, laieneb kindlustuskaitse ka kindlustatud eramu või ridaelamuboksi õuealal.
 • Purunenud akna-, rõdu-, sauna- jm klaasid hüvitame olenemata kahju põhjusest. 
 • Kui kindlustatud eluaseme võti varastatakse või röövitakse ja seetõttu on kindlustuskohas vaja vastav lukk vahetada, hüvitame selle kuni 640 euro ulatuses ilma omavastutuseta.
 • Koos eluhoonega on kindlustatud ka ilutaimed eluhoone õuealal: hüvitame kuni 6400 euro ulatuses kulud, mis on vajalikud kindlustusjuhtumi tagajärjel kahjustada saanud ilutaimede taastamiseks.
 • Koos eluhoonega on samade riskide vastu ja kuni 10 000 euro väärtuses kindlustatud kindlustusvõtja omandis olevad ja kinnistul paiknevad:
  rajatised, sh kinnistul hoone juurde kuuluvad kommunikatsioonisüsteemid;
  • kuni 20 m² üldpinnaga väikehooned;
  • eluhoone kütmiseks vajalik kütteaine (küttepuud, kivisüsi, kütteõli, vedelgaas vms) ühe aasta koguses.
 • Kindlustusjuhtumi tõttu hävinenud legaalse tarkvara taastamise kulud hüvitame kuni 500 euro ulatuses  ilma omavastutuseta.
 • Kindlustusvõtjalt või temaga ühises leibkonnas elavalt ülalpeetavalt pereliikmelt varastatud, röövitud või sissemurdmise tagajärjel ära võetud pangakaardiga ebaseaduslikult sularahaautomaadist välja võetud sularaha hüvitame kuni 1000 euro ulatuses.
 • Maksi kodukindlustusega kaasneb tasuta ERGO Koduabi teenus.
Maksi on kodu koguriskikindlustus, mis pakub kindlustuskaitset pea kõige vastu, mis koduga võib juhtuda. Nii kodu ise kui ka selles paiknev vara ja juuresolevad rajatised on kindlustatud tule, veeavarii, loodusõnnetuse, vandalismi ja murdvarguse vastu. Samuti on kaitstud sellised ootamatud juhtumid, mida ei ole võimalik määratleda ja mis ei ole välistatud. Välistatud juhtumite loetelu on toodud tingimustes.

Maksi paketiga saad kaasa suurepärase lisaväärtuse – tasuta ERGO Koduabi. Koduabi pakub Maksi kodukindlustuse omanikele ööpäevaringset esmast abi koduga juhtunud õnnetuse korral.

Paar lihtsat otsust tuleb siiski teha ka Maksi paketi korral. Soovitame Sul mõelda alljärgnevale.

 • Kas soovid kindlustada ainult kodu või ka kodus oleva vara?
 • Kas soovid vastutuskindlustust? Sellest on kasu, kui Sinu kodu valdamisest on tekkinud kahju teistele – näiteks on Sinu korteri lõhkenud veetoru ujutanud üle naabri toad. Kui oled andnud kodu pikaajalisele üürile, siis laieneb vastutuskindlustuse kaitse ka üürnikule.
 • Kas soovid laiendatud vastutuskindlustust? Sellest on kasu, kui kahju tekitad Sina või teevad seda Sinu pereliikmed või lemmikloomad kas kodus või välismaal. Näiteks murrab Sinu koer reisil kaasas olles maha farmeri kanad.

  Maksi paketis on kindlustusjuhtum määratletud nii, et kõik, mis ei ole välistatud, on kindlustatud. Sealjuures on eelduseks, et juhtum oli ootamatu ja ettenägematu.


Midi paketti võib nimetada kindlustuse rätsepatooteks – iga kindlustaja saab ise täpselt valida, mille vastu on kodu või seal asuv vara kindlustatud. Võimaluste nimekiri on pikk ja põhjalik.
 • Tulekahju. Hüvitatakse kahjud, mille on tekitanud tulekahju, tahm ja suits, pikselöök, plahvatus või mehitatud õhusõiduki alla kukkumine.
 • Veeavarii. Veekahju võib olla põhjustatud torude lõhkemisest, veevõrguga ühendatud kodumasinatest, hooletuse tõttu lahti unustatud kraanist või akvaariumist välja voolanud veest
 • Loodusjõud. Hüvitatakse tormi, rahe, rüsijää põhjustatud kahjud.
 • Üleujutus. Tormist, sademetest või veekogu üleujutusest põhjustatud looduslik üleujutus. 
 • Vandalism. Hüvitatakse kolmandate isikute poolt tekitatud kahju, akende lõhkumine jms.
 • Murdvargus. Hüvitatakse sissemurdmise, röövimise või koduse vara lõhkumise kahjud.
 • Vastutuskindlustus. Hüvitatakse kahjud, mida Sina korteri valdamisel oled tekitanud võõrale varale (näiteks kui Sinu korteris lõhkenud veetoru ujutab üle alumise naabri elamise). Kui oled andnud kodu pikaajalisele üürile, siis laieneb vastutuskindlustuse kaitse ka üürnikule.
 • Ajutise elukoha üürikulu. Kui Sinu kodu on kindlustusjuhtumi tõttu muutunud elamiskõlbmatuks, siis hüvitatakse ajutise elukoha üürikulu ja kolimiskulu.
Paketi hind sõltub riskihinnangust, mis koostatakse ERGO asjatundja kaasabil. Hinna määrab see, milliste riskide vastu soovid kindlustada ja kui suure omavastutuse valid iga riski puhul. Isiklikul nõustamisel arvestatakse kodu asukohta, varasemaid kindlustusjuhtumeid ja kliendisuhte pikaajalisust. Kõige selle tulemusena võib Midi paketi hind kujuneda päris soodsaks.

Kodu turvameetmete suurendamisega saad vähendada oma makseid veelgi. Näiteks teeb tulekahju- või valvesignalisatsioon kodu turvalisemaks ja kindlustuslepingu eest tuleb vähem maksta. Isegi kõige lihtsam suitsuandur muudab kindlustuse soodsamaks!

ERGO kodukindlustuse Midi paketis loetakse kindlustusjuhtumiks ootamatut ja ettenägematut sündmust, mis on kindlustustingimustes täpselt määratletud. Kui juhtunu sellele ei vasta, siis pole tegemist kindlustusjuhtumiga.

ERGO Midi sobib inimesele, kes soovib oma kodu kindlustamise põhjalikumalt ette võtta.
ERGO Koduabi annab ööpäevaringset esmaabi koduga juhtunud õnnetuse korral. Kõik allpool loetletud esmaabiteenused on ERGO Maksi kodukindlustuse kliendile tasuta.

 • Kui oled kaotanud kodu võtmed ega pääse koju, tuleb kohale lukuabi.
 • Kui kodus on purunenud toru, tuleb toruabi ja korraldatakse kodu kuivatamine ning koristamine.
 • Kodu kuivatamine ja koristamine korraldatakse ka siis, kui kodu on suurveest üle ujutatud.
 • Kui vandaal on lõhkunud akna, kaetakse purunenud akna ava ajutiselt kinni.
 • Kui kodus on käinud vargad, valvatakse kodu kuni selle kindlalt sulgemiseni. Samuti aidatakse katta lõhutud akende või uste avad ja paigaldada uus lukk.
 • Kui tulekahju järel pole võimalik enam kodus elada, siis valvatakse kodu kuni selle kindlalt sulgemiseni.
 • Kui torm on hoone lõhkunud, aidatakse katta tormi tekitatud avad. Kui kodu jääb elaniketa, valvatakse seda kuni kindlalt sulgemiseni.
 • Kui ükskõik millise eespool nimetatud õnnetuse tõttu ei ole võimalik kodus elada, siis majutatakse pere ajutiselt mujale.
 • Koduabi annab alati nõu ja tagasisidet, vaatab kahju üle ja edastab kahjuteate ERGOle.
Abi kutsumiseks helista ERGO Koduabi telefoninumbrile 655 5401. Tasuta abi osutatakse üksnes siis, kui helistad just sellele numbrile.

Osta kodukindlustus

Kodukindlustuse kindlustatava vara nimekiri AN.0647.11
Kodukindlustuse kindlustusriski hindamise küsimustik AN.0648.11

Tutvu toote- ja üldtingimustega.